Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.


  • 1. Rekisterinpitäjä

   Alma Mediapartners Oy
   PL 327
   33101 Tampere
   puh. 010 633 8200

  • 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

   Riikka Wulff
   sähköposti: riikka.wulff@almamedia.fi
   Alma Mediapartners Oy
   puh. 010 633 8200

  • 3. Rekisterin nimi

   Alma Mediapartners Oy:n ja sen tytäryhtiöiden asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

  • 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

   Käsittelyn tarkoituksena on asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, asiakkaan ja Alma Mediapartners Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen kuten asiakastuki, laskutus ja asiakastapahtumien varmentaminen sekä rekisterinpitäjän toimintojen kehittäminen ja analysointi, asiakasviestintä, profilointi, palveluiden toteuttaminen ja personointi, markkinointi ja mainonta (mukaan lukien näiden kohdentaminen) sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille, väärinkäytösten ehkäisy ja tutkiminen sekä liiketoiminnan tutkimustoiminta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

   Alma Mediapartners Oy toimii tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelijän roolissa jonkin muun rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Vuokraovi.comin yhteydenottolomakkeessa annettuja tietoja käsitellään pääsääntöisesti rekisterinpitäjänä toimivien kiinteistönvälittäjien ja vuokratoimijoiden puolesta. Tietyissä tilanteissa näitäkin tietoja voidaan käsitellä myös Alma Mediapartners Oy:n omiin tarkoituksiin vaikkapa väärinkäytöstilanteiden selvittämiseksi.

  • 5. Rekisterin tietosisältö

   Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

   Perustiedot, kuten:
   - Etu- ja sukunimet
   - Yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • - Syntymäaika
   - Työnantajan nimi ja yhteystiedot
   - Asuinmaa
   - Titteli

   Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: - Palvelujen käyttämiseen liittyvät tiedot (salasana, käyttäjätunnus, asiakasnumero, sähköisen viestinnän tunnistamistiedot) - Tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa) ja ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat - Maksuprosessiin liittyvät tiedot

   Luottokorttimaksujen osalta luottokortin tyyppi, vanhenemispäivä sekä kortin neljä viimeistä numeroa
   Payex-maksujen osalta tallennettuun korttiin liittyen generoitu tunniste, jota käyttämällä voidaan korttiin kohdistaa maksuja
   Verkkopankkimaksujen osalta maksussa käytetty viitenumero sekä pankin tunniste
   Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
   Henkilötunnus
   Maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
   Rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä)
   Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
   Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
   Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
   Rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
   Tiedot rekisteröidyn julkaisemista ilmoituksista
   Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
   Rekisteröidyn kartalle tallentamat tärkeät sijaintitiedot kuten kodin, työpaikan, koulun ja kauppojen sijainnit.
   Muut palvelun käytöstä kerätyt ja siitä johdetut tiedot, kuten muun muassa evästeiden avulla kerättyihin tietoihin perustuvat käyttäytymistiedot
   Rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä
   Asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymistiedot
   Hakuhistoria, suosikkikohteet, piilotetut kohteet, tallennetut hakukriteerit
   Tehdyt hintatestit
  • Lainalaskurin kannalta tarpeelliset tiedot, kuten omat säästöt ja tarvittavan lainan määrä
   Muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot kuten sijaintitiedot palveluita käytettäessä tai asiakkaan vieraillessa tietyllä ennalta määritellyssä paikassa.

   Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

   Yritystiedot, kuten:
   - Yritys
   - Asema työpaikalla
   - Tehtäväalue yrityksessä
   - Yrityksen toimiala
   - Yrityksen katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
   - Puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
   - Työsähköpostiosoite
   - Työpikaviestiosoite

   Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

  • 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

   Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaalta itseltään puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättävät tiedot. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä on tietoja saatavilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, postin osoitetietojärjestelmä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekisteristä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

   Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Mikäli asiakas on rekisteröitynyt rekisterinpitäjän tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvan yhtiön verkkopalveluun tai mobiilisovellukseen, evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä ns. havainnoituja tietoja voidaan yhdistää asiakkaalta muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

  • 7. Tietojen luovutukset ja siirrot

   Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja valikoiduille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Rekisteröidyn suostumuksella tämän Palveluun tallentamat hakukriteerit, tiettyihin kohteisiin liittyvät yhteydenottopyynnöt ja yhteystiedot voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille kuten rekisteröityä kiinnostavien kohteiden välittäjille. Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti myös yhteistyöpankeille, kun rekisteröity pyytää lainatarjouksen lainalaskurin kautta. Tämän lisäksi yhteistyökumppaneille voidaan luovuttaa rekisteröidyn nimi-, sähköpostiosoite- ja kohdeilmoituksen tietoja, jotta on mahdollista viestiä sähköpostitse ostoksen tehnyttä käyttäjää tuotteen toimivuudesta. Rekisterinpitäjä voi antaa rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

   Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  • 8. Tietojen säilytysaika

   Palveluntarjoajalla on oikeus ylläpitää asiakkuutta ja käsitellä Asiakkaan henkilötietoja vähintään niin kauan kuin osapuolten välillä vallitsee asiallinen yhteys (muun muassa perinnän ajan), sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Rekisterinpitäjä voi antaa rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

   Mikäli rekisteröity ei ole käyttänyt mitään osaa palvelusta (kuten kirjautunut palveluun tai avannut rekisterinpitäjän lähettämiä uutiskirjeitä tai asiakasviestejä) kahteen vuoteen, hänelle lähetetään sähköpostiviesti, jossa pyydetään vahvistamaan, onko asiakkuus edelleen voimassa. Mikäli vahvistusta ei saada viestissä asetetun määräajan sisällä, katsotaan asiakkuus päättyneeksi. Tämän jälkeen tietoja ei enää käsitellä asiakkuuden perusteella eikä vanhaa profiilia voi enää aktivoida. Tietoja voidaan käsitellä asiakkuuden päätyttyäkin markkinointitarkoituksiin. Uuden, rajoitetumman käsittelytarkoituksen kannalta tarpeettomat tiedot hävitetään kolmen kuukauden sisällä asiakkuuden päättymisestä. Ennen tietojen siirtämistä lopullisesti hävitettäväksi lähetetään rekisteröidyn ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen muistutus viimeistään kuukautta ennen tietojen hävittämistä.

  • 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

   Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

 • 10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan lain edellyttämässä, kohtuullisessa ajassa.

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä mielipide- ja markkinatutkimusta varten.

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

  Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen asetusten avulla sekä poistaa tai estää evästeet selaimen asetusten avulla. Lisätietoja evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä rekisteröity saa osoitteesta: www.almamedia.fi/tietosuoja/.